logga

Skyldighet

Som advokat är jag skyldig att följa Sveriges Advokatsamfunds stadgar och regler för advokatverksamhet, bl.a. samfundets regler om god advokatsed. Jag ska även följa samfundets föreskrifter om förvaltning av klientmedel, klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet.

Som advokat har jag också en lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att jag inte får avslöja vad som meddelats mig i förtroende.

För det fall att en tvist skulle uppstå mellan mig och klient om en av mig tillhandahållen advokattjänst, kan klienten vända sig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd för att få sina klagomål prövade.

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd har följande kontaktuppgifter.
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: Konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden
Verksamhet


Kontakt


Skyldighet


Hem